50 Free Kellogg’s Family Rewards Points

Kellogg’s Family Rewards members can get 50 free Kellogg’s Family Rewards Points with a couple of new codes:

  • YOUFOUNDSUMMER25 — 25 Points
  • 25FREEFORMOREFUN — 25 Points

Log in to or sign up for a free Kellogg’s Family Rewards account to enter these codes!